Privacy

Privacyverklaring Weekend van de Wetenschap

Weekend van de Wetenschap,  gevestigd te Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Weekend van de Wetenschap respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. We hebben ons best gedaan om de informatie en de activiteiten te tonen zoals deze bij weekend zijn aangeleverd maar zijn niet verantwoordelijk voor afwijkingen in de praktijk.

Contactgegevens:
Weekend van de Wetenschap

Bezoekadres:
Oosterdok 2
1011 VX Amsterdam

Postadres:
Postbus 421
1000 AK Amsterdam

Email: [email protected]

Persoonsgegevens die wij verwerken

Weekend van de Wetenschap verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres (geanonimiseerd door Google)
 • Overige persoonsgegevens die u actief schriftelijk, telefonisch of elektronisch heeft verschaft
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • De door u gebruikte internetbrowser en apparaat type

Communicatie

Wanneer u e-mail naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. E-mails worden opgeslagen op een beveiligde en versleutelde server bij een beheerderorganisatie met wie wij een bewerkersovereenkomst hebben afgesloten. Weekend van de Wetenschap zal deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected], dan verwijderen wij deze informatie zo nodig.

Met welk doel en op welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • verzenden van onze nieuwsbrief en/of vergelijkbare informatie. Dit doen wij op basis van de wettelijke grondslag ‘Gerechtvaardigd belang’.
 • u te kunnen bellen of e-mailen, indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. Dit doen wij op basis van de wettelijke grondslag ‘Gerechtvaardigd belang’.
 • om goederen en diensten bij u af te leveren op basis van de wettelijke grondslag ‘Overeenkomst’.
 • Weekend van de Wetenschap verwerkt ook persoonsgegevens indien wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

 • Weekend van de Wetenschap bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
  Wij hanteren een bewaartermijn van maximaal vijf jaar voor administratieve doelen van Weekend van de Wetenschap uit gerechtvaardigd belang, indien wij uw e-mailadres in combinatie met eventueel andere persoonsgegevens hebben verkregen via een aanmeldformulier of contactformulier op onze website. U geeft onderaan dit formulier expliciet toestemming voor de opslag en verwerking van door u verstrekte persoonsgegevens.
 • Indien u een abonnement op onze nieuwsbrief heeft genomen, bewaren we de daarmee gemoeide persoonsgegevens tot één jaar nadat u zich weer afmeldt van de nieuwsbrief. We houden onder andere bij hoe vaak de nieuwsbrief wordt geopend, hoe vaak er wordt doorgeklikt naar de website en op welke tijdstippen dat gebeurt.
 • Indien u onze Facebook-pagina volgt, gelden daarvoor de privacyregels die Facebook hanteert.
 • Indien u ons YouTubekanaal volgt, gelden daarvoor de privacyregels die YouTube hanteert.
 • Indien u ons op Twitter volgt, gelden daarvoor de privacyregels die Twitter hanteert.
 • Indien u ons op Instagram volgt, gelden daarvoor de privacyregels die Instagram hanteert.

Delen van persoonsgegevens met derden

Weekend van de Wetenschap verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze diensten of onze overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Weekend van de Wetenschap blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De website van Weekend van de Wetenschap gebruikt technische en functionele cookies. Daarnaast gebruiken we analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De technische en functionele cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze en andere websites, niet meer correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Voor het verzamelen van webstatistieken maakt Weekend van de Wetenschap gebruik van de geanonimiseerde variant van Google Analytics, waarbij het laatste octet van het IP-adres is gemaskeerd. Deze statistieken bevatten geen persoons- of demografische gegevens en zijn niet te herleiden tot een specifieke persoon. heeft een verwerkersovereenkomst met Google.com gesloten voor de verwerking van die gegevens. De optie om gegevens te delen met andere diensten (waaronder diensten van Google zelf) is uitgeschakeld. Transport van statistische informatie gebeurt altijd over een beveiligde verbinding. De opslag van deze data is in handen van Google en gebeurt in de EU of in de USA onder Amerikaanse jurisdictie. Deze opslag is in de regel onbeperkt geldig.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Weekend van de Wetenschap en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Weekend van de Wetenschap.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

Weekend van de Wetenschap wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Weekend van de Wetenschap neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op via [email protected]

Beeldrecht, auteursrecht

Van sommige informatie op deze site ligt het auteursrecht bij derden. Het betreft activiteiten en illustraties die door organisaties zijn aangeleverd. Van sommige foto’s ligt het copyright bij de betreffende fotograaf. In al deze gevallen is expliciet aangegeven wie rechthebbende is.

Weekend van de Wetenschap heeft zijn uiterste best gedaan om de auteursrechten te regelen van alle op deze website gebruikte informatie, zoals teksten, afbeeldingen, geluids- en videofragmenten, en heeft toestemming gevraagd voor gebruik van dit materiaal voor de website. Een ieder die zich niettemin eigenaar weet van dergelijk materiaal op deze site zonder dat direct of indirect met hem of haar afspraken zijn gemaakt, verzoeken wij contact op te nemen met Weekend van de Wetenschap via [email protected], zodat het materiaal direct kan worden verwijderd of een passende regeling kan worden getroffen.

Aan de op Weekend van de Wetenschap aangeboden informatie en/of diensten kunnen geen rechten worden ontleend.

Centrum JongerenCommunicatie Chemie laat kinderen en jongeren kennismaken met chemie en life sciences zodat ze hun talenten hierin kunnen ontdekken.